Gobaith Dewi Sant

Gobaith Dewi Sant

Os ydych chi ar y dudalen hon oherwydd i chi dderbyn cylchgrawn ‘Dydd Gŵyl Dewi Hapus’ – Croeso. Os ddaethoch chi yma drwy ffordd arall mae’n braf i’ch croesawu hefyd. Bwriad y dudalen yw rhoi mwy o wybodaeth i chi am Iesu a’r ffydd Gristnogol. Dyma daith ffydd y bu Dewi Sant ei hun arni yn ystod ei fywyd mewn ffordd wahanol iawn dros 1400 mlynedd yn ôl!

Cristnogaeth – ffydd sy’n tyfu

Efallai ei bod hi’n anodd i gredu ond ar draws y byd mae’r ffydd Gristnogol yn fwy byw nag y bu erioed. Er nad yw hynna’n edrych yn debygol o edrych ar Gymru, ond mae enghreifftiau hyd yn oed yn ein gwlad ni bod newyddion da Iesu Grist yn newid bywydau er gwell.

​Fel y dywedodd y cyn-chwaraewr rygbi, Emyr Lewis:

“Fe es i eglwys fy ffrind. Safodd rhywun i fyny a dechrau rhannu ei stori ac roedd fwy neu lai’n union fel fy stori i! Ar ôl mynychu’r eglwys am gyfnod dechreuais fod yn fwy agored i arwyddion oddi wrth Dduw. Darllenais lyfr a heriodd fi fel dyn, ac fel gŵr a thad, a sylweddolais bod rhaid i fi newid. Dechreuodd pethau ddod yn gliriach wrth i fi wrando ar beth oedd gan y Beibl i’w ddweud. 

Wrth i fi dderbyn Iesu i mewn i’m bywyd, teimlai fel bod baich enfawr wedi syrthio oddi ar fy ysgwyddau. Mae gennyf heddwch mewnol yn fy mywyd nawr. Wrth i fi edrych yn ôl dros fy mywyd, doedd hynny ddim gen i pan oeddwn i’n chwarae rygbi. ’Dyw hi ddim yn hawdd bod yn Gristion, yn enwedig wrth weithio yn y cyfryngau. I fi, dim ond un ffordd sydd i fyw sef dilyn Iesu Grist. Ym myd rygbi, mae gan bobl arwyr a byddwn yn trio dilyn eu hesiampl; bu farw Iesu Grist ar y groes – ef yw’r gwir arwr sydd wedi curo marwolaeth ac fe fydd yn goroesi popeth.” 

Nid yw stori Emyr yn unigryw a gallwch wylio mwy o storïau pobl sydd wedi eu newid gan bŵer anhygoel Iesu ar dudalen My Stories

“Iesu yn ein bywydau”

 

Beth mae Emyr yn ei olygu pan ddywed ei fod wedi “derbyn” Iesu i mewn i’w fywyd? Sut gall rywun wahodd rhywun a fu’n byw 2000 o flynyddoedd yn ôl i’n bywyd ni yn yr 21ain ganrif yng Nghymru?

Wel, mae’r Beibl yn rhoi help pwysig i ni ar y daith hon.

Mae’r Beibl yn ei hanfod yn rhoi neges o obaith oddi wrth Dduw, sy’n yn ein caru ac sydd â chynllun i’n bywydau.

Mae’r Nadolig yn sôn am Dduw yn dod i’r byd y mae wedi ei greu ac yn ein hatgoffa am enedigaeth Iesu, Mab Duw. Ond dim ond un rhan o’r stori yw hon. Mae bywyd Iesu, beth ddywedodd a’r gwyrthiau rhyfeddol a wnaeth yn arwain Iesu at drobwynt a fyddai’n newid hanes am byth.

Mae’r Pasg yn ein hatgoffa am groesholi Iesu Grist (ei farwolaeth ar y Groes) a’i atgyfodiad (dod yn ôl yn fyw) a thrwy wneud hyn fod Iesu wedi agor ffordd i ni gael perthynas â Duw.

Perthynas yn fwy na chrefydd

Calon Cristnogaeth yw perthynas - yn fwy na chrefydd, set o reolau a defodau. Perthynas â Duw'r Tad sy'n ein caru, drwy Duw y Mab, Iesu, a fu farw ac a gododd o'r bedd er ein mwyn, a thrwy Duw yr Ysbryd Glân sy'n ein harwain wrth i ni ei wahodd i ddod "a byw ynom ni".

Disgrifiodd Emyr Lewis y peth yn syml trwy ddweud: “Wrth i fi dderbyn Iesu i mewn i’m bywyd, teimlai fel bod baich enfawr wedi syrthio oddi ar fy ysgwyddau. Mae gennyf heddwch mewnol yn fy mywyd nawr.”

Mae’n rodd y gallwn ond ei brofi wrth ei dderbyn.

​Am fwy o wybodaeth am y ffydd Gristnogol gallwch ymweld â gwefannau fel https://www.gotquestions.org/Cymraeg/

Camau y gallwch eu cymryd

Isod mae tri cham pwysig i'w cymryd i ddod yn Gristion:

Cyfaddef - Mae angen i chi gyfaddef eich bod wedi gwneud camgymeriadau - mae'r Beibl yn eu galw nhw'n bechodau a chyfaddef eich bod angen Duw i newid eich bywyd. Mae'r Beibl yn galw'r cam hwn yn edifarhau - sy'n golygu troi o fynd eich ffordd eich hun i fynd ar hyd ffordd Duw.

Credu eich bod drwy Iesu, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, yn cael derbyn rhodd Duw o berthynas newydd ag Ef.

Ymrwymo! (Commit!) Rydych yn gwneud penderfyniad i fynd ar hyd llwybr Duw o hyn ymlaen. Dyw hynny ddim yn meddwl na fyddwch chi'n gwneud camgymeriadau o hyd - rydyn ni i gyd yn gwneud hynny - ond byddwch yn gofyn i Dduw fod wrth y llyw (steering wheel) a gyda help yr Ysbryd Glân i fyw bywyd mae Duw wedi ei fwriadu i chi ei fyw.

Gweddi y gallwch chi ei weddïo

Isod mae gweddi y gallwch chi ei weddïo. Mae gweddïo’r weddi hon ar ei phen ei hun ddim yn eich gwneud yn Gristion ond os gweddïwch a wirioneddol gredu beth a ddywedwch wrth Dduw, mae Duw wedi addo y bydd yn ateb.

"To all who received him, to those who believed in his name he gave the right to become the children of God" (John 1:12)

Os ydych yn barod i dderbyn y rhodd o fywyd y mae Iesu yn ei gynnig, pam na weddïwch y weddi hon nawr. 


Annwyl Dduw

Rwy’n cyfaddef fy mod yn bechadur ac angen dy faddeuant; rwy’n credu y bu farw Iesu Grist yn fy lle a thalu’r ddyled am fy mhechodau; rwy’n dewis troi i ffwrdd o’m pechodau a derbyn Iesu Grist fel Gwaredwr personol a’m Harglwydd. Rwy’n rhoi fy hun i ti ac yn gofyn i ti anfon yr Ysbryd Glân i’m bywyd, i’m llenwi a chymryd y llyw, a’m helpu i fod y person rwyt ti eisiau i fi fod.

Diolch Dad am fy ngharu.

Yn enw Iesu. Amen.

Os wnaethoch chi weddïo hyn am y tro cyntaf a’i gredu beth am gysylltu â ni nawr drwy ebostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dim ond dechrau’r daith yw gweddïo’r weddi a byddem yn hoffi eich rhoi mewn cysylltiad ag eglwys a fyddai’n gallu eich helpu i symud ymlaen yn eich perthynas â Duw, felly cysylltwch â ni fel y gallwn eich helpu a rhown lyfr am ddim i chi fydd yn cynnwys mwy o wybodaeth am beth mae’n ei olygu i fod yn Gristion.  

Gallwch hefyd gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth am gyrsiau gwych fel Alffa a Darganfod Cristnogaeth. Mae’r cyrsiau wedi eu creu i chi ymuno ag eraill sydd eisiau gwybod mwy am Iesu ond sydd â chwestiynau ac sydd ar daith o ddarganfod.

 

back to top