Steve User

Steve User

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regents Theological Collage - Malvern - 2 posts available

A new job is now available and we are actively recruiting for the following position (Job page behind the link):

We are also still recruiting for the following position:

If you know someone who might be interested in these vacancies, please forward them this email and ask them to visit the above pages online for more information and to apply for the jobs.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions regarding these positions.

Kind Regards,

JIMMY VAN SANTEN I HR MANAGER

T: 01684 588937 EThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.elim.org.uk

South Wales Baptist Association Administrator

We are looking for a new Association Administrator.

Applications are invited from those seeking a full or part-time role; a job share is a possibility.


The Association Administrator will be a member of the Association Team. He/She will be responsible for ensuring that the SWBA Office functions efficiently and delivers the administration support required for the Association to engage in mission and to achieve its goals. The Administrator will be the primary interface with the churches in the Association for communication and administrative matters.
This is a full-time appointment based on 37½ hours per week and carries a salary of £22,750 per annum.
 
The closing date for applications is Friday 26th October 2018.
 
If you would like to be considered for this role, please complete the application form which can be found on our website: http://southwalesba.org.uk/jobs/association-administrator

Please send the completed application form together with a covering letter by email to: Revd Susan Stevenson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
South Wales Baptist Association
54 Richmond Road
Cardiff
CF24 3UR
 
Telephone 029 20 491366
SEE ASSOCIATION ADMINISTRATOR JOB DETAILS

 

Business Pastor Opportunity

Due to opportunities in Cardiff we are recruiting for Business Pastors.

Initially part-time with the potential to develop to full time if applicable.

You will need to have experience of working in the 9-5 corporate business environment, have an active Christian faith and a friendly and engaging personality.

This is an employed role (£10/hr) and full training is provided.

For further information please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

T (01224) 472516 M 07449336606 www.businesspastors.org

 

The Junction

The Junction Cardiff is a non-judgmental counselling service that provides a caring and safe atmosphere for you to talk confidentially to one of our trained advisors, whether you are experiencing a crisis pregnancy or any form of baby loss. We are located in the Roath area of Cardiff, South Wales, UK and are part of the HOPE charitable trust.

The Junction offers a range of services in relation to baby loss or crisis pregnancy – see separate page for more details of services offered. The service is available for men and women of any age and is free of charge.

The Junction is a charitable organisation, rely heavily on donations from members of the public.

To find out more about The Junction click here 

My Story - Will - A Prodigal Returns

Will was brought up in Christian family with the Bible at the foundation of his life but as a teenager those foundations seemed to crumble and drugs and a totally different life style took centre stage but could the prodigal return?
 
 

 

Published on June 2018

 

 

My Story - Declan - A Life Transformed

Declan was brought up by nuns in an orphanage in Northern Ireland at the heart of the troubles. His life could have turned in many directions but as we see in this video his life as a orphan was to dramatically change as he discovered a Father.
 
 

 

Published on Apr 2018

 

 

Team Lead Pastor Bethel Baptist Church, Pontyclun

Bethel Baptist Church are looking to appoint a Team Lead Pastor as their current pastor retires in July.
Someone who is able to challenge, inspire and mentor the church and leaders to reach and disciple the next generation for Jesus. 

As a leadership and as a church they are passionate about their call to Love God and Love Others.

Bethel is a very active community-based and family-orientated church 

details & to apply

person specifications

 

Gobaith Dewi Sant

Os ydych chi ar y dudalen hon oherwydd i chi dderbyn cylchgrawn ‘Dydd Gŵyl Dewi Hapus’ – Croeso. Os ddaethoch chi yma drwy ffordd arall mae’n braf i’ch croesawu hefyd. Bwriad y dudalen yw rhoi mwy o wybodaeth i chi am Iesu a’r ffydd Gristnogol. Dyma daith ffydd y bu Dewi Sant ei hun arni yn ystod ei fywyd mewn ffordd wahanol iawn dros 1400 mlynedd yn ôl!

Cristnogaeth – ffydd sy’n tyfu

Efallai ei bod hi’n anodd i gredu ond ar draws y byd mae’r ffydd Gristnogol yn fwy byw nag y bu erioed. Er nad yw hynna’n edrych yn debygol o edrych ar Gymru, ond mae enghreifftiau hyd yn oed yn ein gwlad ni bod newyddion da Iesu Grist yn newid bywydau er gwell.

​Fel y dywedodd y cyn-chwaraewr rygbi, Emyr Lewis:

“Fe es i eglwys fy ffrind. Safodd rhywun i fyny a dechrau rhannu ei stori ac roedd fwy neu lai’n union fel fy stori i! Ar ôl mynychu’r eglwys am gyfnod dechreuais fod yn fwy agored i arwyddion oddi wrth Dduw. Darllenais lyfr a heriodd fi fel dyn, ac fel gŵr a thad, a sylweddolais bod rhaid i fi newid. Dechreuodd pethau ddod yn gliriach wrth i fi wrando ar beth oedd gan y Beibl i’w ddweud. 

Wrth i fi dderbyn Iesu i mewn i’m bywyd, teimlai fel bod baich enfawr wedi syrthio oddi ar fy ysgwyddau. Mae gennyf heddwch mewnol yn fy mywyd nawr. Wrth i fi edrych yn ôl dros fy mywyd, doedd hynny ddim gen i pan oeddwn i’n chwarae rygbi. ’Dyw hi ddim yn hawdd bod yn Gristion, yn enwedig wrth weithio yn y cyfryngau. I fi, dim ond un ffordd sydd i fyw sef dilyn Iesu Grist. Ym myd rygbi, mae gan bobl arwyr a byddwn yn trio dilyn eu hesiampl; bu farw Iesu Grist ar y groes – ef yw’r gwir arwr sydd wedi curo marwolaeth ac fe fydd yn goroesi popeth.” 

Nid yw stori Emyr yn unigryw a gallwch wylio mwy o storïau pobl sydd wedi eu newid gan bŵer anhygoel Iesu ar dudalen My Stories

“Iesu yn ein bywydau”

 

Beth mae Emyr yn ei olygu pan ddywed ei fod wedi “derbyn” Iesu i mewn i’w fywyd? Sut gall rywun wahodd rhywun a fu’n byw 2000 o flynyddoedd yn ôl i’n bywyd ni yn yr 21ain ganrif yng Nghymru?

Wel, mae’r Beibl yn rhoi help pwysig i ni ar y daith hon.

Mae’r Beibl yn ei hanfod yn rhoi neges o obaith oddi wrth Dduw, sy’n yn ein caru ac sydd â chynllun i’n bywydau.

Mae’r Nadolig yn sôn am Dduw yn dod i’r byd y mae wedi ei greu ac yn ein hatgoffa am enedigaeth Iesu, Mab Duw. Ond dim ond un rhan o’r stori yw hon. Mae bywyd Iesu, beth ddywedodd a’r gwyrthiau rhyfeddol a wnaeth yn arwain Iesu at drobwynt a fyddai’n newid hanes am byth.

Mae’r Pasg yn ein hatgoffa am groesholi Iesu Grist (ei farwolaeth ar y Groes) a’i atgyfodiad (dod yn ôl yn fyw) a thrwy wneud hyn fod Iesu wedi agor ffordd i ni gael perthynas â Duw.

Perthynas yn fwy na chrefydd

Calon Cristnogaeth yw perthynas - yn fwy na chrefydd, set o reolau a defodau. Perthynas â Duw'r Tad sy'n ein caru, drwy Duw y Mab, Iesu, a fu farw ac a gododd o'r bedd er ein mwyn, a thrwy Duw yr Ysbryd Glân sy'n ein harwain wrth i ni ei wahodd i ddod "a byw ynom ni".

Disgrifiodd Emyr Lewis y peth yn syml trwy ddweud: “Wrth i fi dderbyn Iesu i mewn i’m bywyd, teimlai fel bod baich enfawr wedi syrthio oddi ar fy ysgwyddau. Mae gennyf heddwch mewnol yn fy mywyd nawr.”

Mae’n rodd y gallwn ond ei brofi wrth ei dderbyn.

​Am fwy o wybodaeth am y ffydd Gristnogol gallwch ymweld â gwefannau fel https://www.gotquestions.org/Cymraeg/

Camau y gallwch eu cymryd

Isod mae tri cham pwysig i'w cymryd i ddod yn Gristion:

Cyfaddef - Mae angen i chi gyfaddef eich bod wedi gwneud camgymeriadau - mae'r Beibl yn eu galw nhw'n bechodau a chyfaddef eich bod angen Duw i newid eich bywyd. Mae'r Beibl yn galw'r cam hwn yn edifarhau - sy'n golygu troi o fynd eich ffordd eich hun i fynd ar hyd ffordd Duw.

Credu eich bod drwy Iesu, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, yn cael derbyn rhodd Duw o berthynas newydd ag Ef.

Ymrwymo! (Commit!) Rydych yn gwneud penderfyniad i fynd ar hyd llwybr Duw o hyn ymlaen. Dyw hynny ddim yn meddwl na fyddwch chi'n gwneud camgymeriadau o hyd - rydyn ni i gyd yn gwneud hynny - ond byddwch yn gofyn i Dduw fod wrth y llyw (steering wheel) a gyda help yr Ysbryd Glân i fyw bywyd mae Duw wedi ei fwriadu i chi ei fyw.

Gweddi y gallwch chi ei weddïo

Isod mae gweddi y gallwch chi ei weddïo. Mae gweddïo’r weddi hon ar ei phen ei hun ddim yn eich gwneud yn Gristion ond os gweddïwch a wirioneddol gredu beth a ddywedwch wrth Dduw, mae Duw wedi addo y bydd yn ateb.

"To all who received him, to those who believed in his name he gave the right to become the children of God" (John 1:12)

Os ydych yn barod i dderbyn y rhodd o fywyd y mae Iesu yn ei gynnig, pam na weddïwch y weddi hon nawr. 


Annwyl Dduw

Rwy’n cyfaddef fy mod yn bechadur ac angen dy faddeuant; rwy’n credu y bu farw Iesu Grist yn fy lle a thalu’r ddyled am fy mhechodau; rwy’n dewis troi i ffwrdd o’m pechodau a derbyn Iesu Grist fel Gwaredwr personol a’m Harglwydd. Rwy’n rhoi fy hun i ti ac yn gofyn i ti anfon yr Ysbryd Glân i’m bywyd, i’m llenwi a chymryd y llyw, a’m helpu i fod y person rwyt ti eisiau i fi fod.

Diolch Dad am fy ngharu.

Yn enw Iesu. Amen.

Os wnaethoch chi weddïo hyn am y tro cyntaf a’i gredu beth am gysylltu â ni nawr drwy ebostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dim ond dechrau’r daith yw gweddïo’r weddi a byddem yn hoffi eich rhoi mewn cysylltiad ag eglwys a fyddai’n gallu eich helpu i symud ymlaen yn eich perthynas â Duw, felly cysylltwch â ni fel y gallwn eich helpu a rhown lyfr am ddim i chi fydd yn cynnwys mwy o wybodaeth am beth mae’n ei olygu i fod yn Gristion.  

Gallwch hefyd gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth am gyrsiau gwych fel Alffa a Darganfod Cristnogaeth. Mae’r cyrsiau wedi eu creu i chi ymuno ag eraill sydd eisiau gwybod mwy am Iesu ond sydd â chwestiynau ac sydd ar daith o ddarganfod.

 

Short Term Bible College Training Opportunity - Bible College of Wales

The founder of the Bible College of Wales, Mr. Rees Howells, believed in the Every Creature mandate, to bring the gospel to reach every tongue and tribe, and his heart’s cry still remains the sole pursuit of the BCW today. The college’s purpose is to train and equip every student for ministry in their communities as well as in the nations. We believe every student’s call is unique and we desire for them to discover, activate, and embrace their purpose during this time at the BCW-SOM.  

We strongly encourage you to consider attending our upcoming 2018 Spring Term or if you are already a graduate of BCW, that you will encourage another to sign up and participate in this preparation for the great harvest. From our current cohort, many have gone on to influence and impact their communities locally and in the nations. We promise you that your life will be changed in ways you have never dreamed of.

The closing date for BCW-SOM 2018 Spring Term is now extended to 10 February. We believe you will have a life-changing God encounter in the BCW over the next 3 months. This is definitely not to be missed! Please complete your application form and email it to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Signing up is that simple. Come and be part of this wonderful journey!

In His Service,
The BCW Team

UK Office Derwen Fawr House, Derwen Fawr Rd, Swansea, SA2 8EB, United Kingdom
T: +44 (0) 1792 722428
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2018 SPRING SEMESTER (5 MARCH 2018 – 25 MAY 2018)

 

ORIENTATION DAY     /   2 March 2018

GRADUATION DAY     /    24 May 2018

Registration opens on:
1 July 2017

Registration closes on:
31 December 2017 (for applicants 
who require a visa)

10 February 2018 (for all other applicants)

 

2018 AUTUMN SEMESTER (3 SEPTEMBER 2018 – 23 NOVEMBER 2018)

ORIENTATION DAY    /   31 August 2018

GRADUATION DAY     /    22 November 2018

Registration opens on:
1 January 2018

Registration closes on:
31 May 2018 (for applicants 
who require a visa)


1 August 2018 (for all other applicants)

St David's Hope

I ddarllen yn y Gymraeg pwyswch yma

If you are visiting this web page it may be because you received a "Happy St David's Day” leaflet. Welcome. If you discovered us some other way it is also great to welcome you to this part of The Net Wales website. This page has particularly been set up for people who want to know more about Jesus and the Christian Faith. This is a journey that St David took in his own life in a very different way over 1400 years ago! 

Christianity – a growing faith

You may find it hard to believe that across the globe the Christian faith is more alive and vibrant than it has ever been. Even though Wales currently may not reflect this amazing growth, there are many examples across this Nation of people who have been changed through the good news of Jesus, 

​As Emyr Lewis the Welsh Rugby player put it:
"I went along to my friend’s church. Somebody stood up and shared their story and it was more or less identical to mine! After attending church for a while I started to be more open to signs from God. I read a book which challenged me as a man, husband and father, and I realised that I had to change. Things started to become clearer to me as I listened to what the Bible had to say. 

As I accepted Jesus into my life, I felt a huge weight leave my shoulders. What I have now is inner peace. As I look back over my life, that’s something I didn’t have when I played rugby. For me there’s only one way to live and that is to follow Jesus Christ. In the rugby world, people have heroes and people try to follow their example. Jesus Christ died for us on the cross – he is the true hero who conquered death and will survive everything."

Emyr's story is far from unique and you can watch more stories of people changed by the amazing power Jesus on our page My Stories

“Jesus in our lives”

What does Emyr mean when he says "I accepted Jesus into my life"? How can we invite someone who lived 2000 years ago into our lives in 21st Century Wales? 

Well the Bible gives us some important help on this journey.

The Bible at its core is a message of hope from God, who loves us and has a plan for our lives.

Christmas is about God stepping into the world he has made and it reminds us of the birth of Jesus, the Son of God. But this just part of that story. Jesus’ life, words and miracles are all about Jesus coming to a point that would change history for ever.

Easter reminds us that through Jesus’ Crucifixion (His death on the cross) and resurrection (coming back to life) Jesus has opened up a way for us to enter into a relationship with God.

It’s not a religion

At its heart Christianity is not religion, rituals and rules but a relationship. A relationship with God the Father who loves us, through God the Son, Jesus, who died and rose for us, and through God the Holy Spirit who to guide and lead us as we invite him to “come and live in us”. 

Emyr Lewis so simply described it above: "As I accepted Jesus into my life, I felt a huge weight leave my shoulders. What I have now is inner peace."

It's a gift that can only be experienced when it is received.

For more information about the Christian faith you can visit websites like christianity.org.uk  or lookingforgod.com

Steps that you can take

Below are three important steps that you may feel ready to take:

Admit – You need to admit that you have made mistakes – the Bible calls this sin and that you need God to change your life. The Bible calls this repentance – it means turning from going your own way to going God’s way.

Believe that through Jesus and his death and resurrection you can receive God's gift of a restored relationship with him.

Commit! You are making a decision to go God’s way from now on. That doesn’t mean you will never make mistakes – we all do – but it is asking God to be the boss and with the help of his Holy Spirit to live the life that God intended you to live.

A prayer you can pray

Below is a prayer that you can pray. Praying the prayer alone will not make you Christian but if you pray this prayer and really mean it, God has promised He will answer.

"To all who received him, to those who believed in his name he gave the right to become the children of God" (John 1:12)

If you are ready to receive Jesus’ gift of life, why not pray this prayer now.


Dear God

admit I am a sinner and need your forgiveness; I believe that Jesus Christ died in my place paying the penalty for my sins; I am willing to turn from my sin and accept Jesus Christ as my personal Saviour and Lord. I commit myself to you and ask you to send the Holy Spirit into my life, to fill me and take control, and to help me become the kind of person you want me to be.

Thank you Father for loving me.

In Jesus name. Amen

If you prayed this prayer and really meant it why not contact us now at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Praying the prayer is just the beginning of the journey and we would love to put you in contact with a church that can help you move forward in your new relationship with God so please contact us so that we can help you and provide a free book that will give you more information on what it means to be a Christian.

You can also contact us to finding out more about great courses like Alpha and Christianity Explored. These are designed so that you can join other who want to know more about Jesus but still have questions on a journey of discovery. 

Subscribe to this RSS feed